rss

Leegstand

De gemeenten houden een register van de leegstaande woningen en gebouwen bij. 

In het kader van de intergemeentelijke samenwerking Woonplus werkten de gemeenten Laarne, Wetteren en Wichelen eind 2010 gezamenlijk een leegstandsreglement uit. Het werd in een lichtjes aangepaste vorm hernieuwd op de gemeenteraden van 19 december 2013 in Laarne en Wetteren en 18 december 2013 in Wichelen. Het reglement wil vooral bekomen dat er zoveel mogelijk woongelegenheden van goede kwaliteit effectief gebruikt worden voor huisvesting. De inkomsten die uit dit reglement voortvloeien, besteden de gemeenten aan hun woonbeleid.

Een nieuw reglement is in opmaak en zal vanaf 1 mei 2017 actief zijn, na goedkeuring van de gemeenteraden in de maand april.

Voor de aanslagjaren 2014 tot en met 2019 wordt er een jaarlijkse belasting gevestigd op woongelegenheden en gebouwen die gedurende minstens twaalf opeenvolgende maanden zijn opgenomen in het gemeentelijk leegstandsregister.

Mogelijke indicaties van leegstand zijn bijvoorbeeld het ontbreken van een inschrijving bij de bevolking of ernstige vernielingen. De volledige lijst van de indicaties van leegstand zijn in het reglement opgenomen. Het reglement legt ook de vrijstellingsgronden vast die mensen kunnen inroepen tegen de heffing

Uiteindelijk gebeurt het vaststellen van leegstand aan de hand van een administratieve akte die gemotiveerd wordt door het aankruisen van de indicaties van leegstand.

De woonloketten van de gemeenten Laarne, Wetteren en Wichelen helpen je graag verder met je vragen over het leegstandsregister.

Laatst gewijzigd op: 24 april 17