Advies en ondersteuning

Huurdersbond

De Huurdersbond is een ledenorganisatie van huurders die de belangen van deze groep verdedigt. Ze geeft juridisch advies rond huren en wonen aan alle private en sociale (kandidaat-)huurders, maar geeft ook ondersteuning bij concrete huurproblemen. De Huurdersbond informeert de huurder zowel over zijn eigen rechten en plichten als die van de verhuurder. Bovendien zet de Huurdersbond ook in op preventie, onder meer via vorming-op-maat.

 

Wie lid wil worden van de Huurdersbond betaalt een jaarlijks lidgeld (€20). In ruil daarvoor kan men een jaar lang beroep doen op juridisch advies en ontvangt men vier maal per jaar het huurdersblad.

 

De Huurdersbond kan niet optreden voor de rechtbank aangezien dit wettelijk voorbehouden is aan advocaten. Voor handelshuur of pacht kan je bovendien niet terecht bij een Huurdersbond. Ook aan verhuurders wordt geen huuradvies gegeven.

 

De Woonplus-gemeenten sloten met de Huurdersbond Oost-Vlaanderen een collectief abonnement af waardoor huurders met hun vragen (gratis) terecht kunnen bij de Huurdersbond. Enkel aan de hand van een doorverwijsbrief van het woonloket kan je gratis beroep doen op de hulp van de Huurdersbond. Heb je nood aan advies van de Huurdersbond? Raadpleeg dan ook zeker het woonloket van je gemeente.

FONDS TER BESTRIJDING VAN UITHUISZETTINGEN

Op 1 juni 2020 treedt het Fonds ter Bestrijding van Uithuiszettingen in werking. Het OCMW speelt een centrale rol binnen dit fonds en het biedt hen bovendien de mogelijkheid om meer preventief te werken. Opgelet, het fonds is enkel van toepassing op de private huurmarkt.

 

Het OCMW kan een beroep doen op het fonds als de huurder op het moment van de aanvraag voor een tegemoetkoming een huurachterstal heeft van minstens 2 en maximaal 6 maanden. Het is de huurder die zelf de hulpvraag moet stellen en dat doet hij/zij best tijdig aangezien het OCMW nog een sociaal onderzoek moet voeren en een beslissing moet nemen omtrent het al dan niet behandelen van de hulpvraag.

 

De huurder, verhuurder en OCMW ondertekenen een begeleidingsovereenkomst waarin onder andere afspraken worden gemaakt over de aanzuivering van de huurschuld (afbetalingsregeling), de begeleiding van de huurder door het OCMW en de verbintenissen van de verhuurder.

 

Wanneer het OCMW autonoom beslist heeft om de huurder te begeleiden bij de afbetaling van zijn huurachterstal en de begeleidingsovereenkomst ondertekend is, betaalt het OCMW binnen de 5 werkdagen na ondertekening 50% van de huurachterstal aan de verhuurder met een maximum van 1250 euro.

 

De doelstelling van dit instrument is te zorgen dat de huurder in een stabiele woonsituatie terechtkomt en zo gerechtelijke uithuiszettingen te vermijden.

Juridische hulp

Eerstelijnsbijstand is juridische bijstand in de vorm van praktische inlichtingen, juridische informatie, een eerste juridisch advies of de verwijzing naar een gespecialiseerde instantie of organisatie. De juridische eerstelijnsbijstand is er voor iedereen en wordt onder meer verleend door advocaten op zitdagen in de justitiehuizen en de gerechtsgebouwen. De juridische eerstelijnsbijstand door advocaten is kosteloos.

 

De Orde van Advocaten en de OCMW’s van het arrondissement Dendermonde hebben een netwerk van spreekuren opgezet waar je gratis juridisch advies kan krijgen. Deze zitdagen staan open voor iedereen, zowel voor huurders als verhuurders. Veel voorkomende vragen gaan over (ver)huurproblemen.

 

Tweedelijnsbijstand is juridische bijstand door een advocaat in de vorm van een omstandig juridisch advies of bijstand in het kader van een procedure of een geding. Tweedelijnsbijstand is er enkel voor financieel zwakke personen. Afhankelijk van de inkomsten is de bijstand gedeeltelijk of volledig kosteloos. De aanvrager richt zijn verzoek om tweedelijnsbij­stand tot het bureau voor juridische bijstand van de Orde van Advocaten.

 

Ook de notaris kan je informeren en onpartijdig adviseren. Een eerste oriëntatiegesprek zal meestal gratis zijn.

 

Waar de juridische bijstand gaat over bijstand door een advocaat, slaat de rechtsbijstand op de ‘gerechtskosten’. Voor geschillen over de huur van onroerende goederen is het verzoek tot rechtsbijstand in te dienen bij de vrederechter die de zaak zal behandelen of al behandelt.

 

De verzoeker die bewijst dat hij financieel onver­mogend is, kan, afhankelijk van zijn inkomsten, geheel of gedeeltelijk worden ontslagen van de betaling van de gerechtskosten en de kosten van de tussenkomst van openbare en ministeriële ambtenaren, zoals een gerechtsdeurwaarder.

Meer informatie
  • Klik hier om de brochure van het Vlaams Woninghuurdecreet voor woninghuurovereenkomsten vanaf 1 januari 2019 te raadplegen.
  • Klik hier om verder te gaan naar de website van de Huurdersbond.
  • Op de website van Wonen-Vlaanderen kan je meer informatie vinden over het Fonds ter Bestrijding van Uithuiszettingen: wat doet het Fonds, wat doet het OCMW, wat is een stabiele woonsituatie etc.
  • Meer informatie over de woonloketten van de verschillende gemeenten kan je hier vinden.
  • Meer informatie over de precieze uren van de zitdagen in de Woonplusgemeenten en over hoe je een afspraak kunt maken, vind je op de websites van het OCMW van Laarne, het Sociaal Huis van Wetteren en het Sociaal Huis van Wichelen.