Huurovereenkomsten

De (standaard) huurovereenkomst van negen jaar

Woninghuurovereenkomsten worden normaal gesloten voor een duur van negen jaar. Na negen jaar wordt de overeenkomst telkens met drie jaar verlengd. Voorbeeld: een overeenkomst wordt gesloten op 15 mei 2019 en begint te lopen op 1 juni 2019. Aangezien de huurovereenkomst negen jaar duurt, loopt het contract tot 31 mei 2028.

 

De huurovereenkomst van negen jaar eindigt als één van de partijen de overeenkomst voor de vervaldag opzegt. De verhuurder moet daarbij rekening houden met een opzeggingstermijn van zes maanden. Bovendien kan de verhuurder enkel onder bepaalde voorwaarden de huurovereenkomst vroegtijdig stopzetten. Hij moet dus zijn opzegging motiveren. Volgende voorwaarden zijn geldig voor het vroegtijdig beëindigen van de huurovereenkomst: persoonlijk gebruik, grondige renovatiewerken en het betalen van een schadevergoeding.

 

Voor de huurder bedraagt de opzeggingstermijn maar drie maanden. Bovendien kan hij dat doen op elk moment en hoeft hij daarvoor nooit een reden op te geven. Wanneer hij echter tijdens de eerste drie jaar van de huurovereenkomst de huur beëindigt, moet hij wel een opzeggingsvergoeding betalen aan de huurder (drie maanden huur als de huur eindigt in het eerste jaar, twee maanden huur als de huur eindigt in het tweede jaar en één maand huur als de huur eindigt in het derde jaar).

De huurovereenkomst met een korte duur van drie jaar of minder

De partijen kunnen een huurovereenkomst sluiten voor een periode van drie jaar of minder. Die overeenkomst kan schriftelijk eenmaal worden verlengd onder dezelfde voorwaarden, maar de totale duur mag niet langer worden dan drie jaar. Dus een eerste keer een huurovereenkomst afsluiten voor twee jaar en dan nog eens verlengen met twee jaar kan niet want dan is de totale duur langer dan drie jaar.

 

De huurovereenkomst eindigt als één van de partijen minstens drie maanden voor de einddatum van de overeenkomst de huur opzegt. Als de huur niet tijdig wordt opgezegd of als de huurder ondanks de opzegging de woning blijft bewonen zonder verzet van de verhuurder, dan blijft de oorspronkelijke huurovereenkomst tegen dezelfde voorwaarden doorlopen. De huurovereenkomst wordt dan automatisch beschouwd als een overeenkomst van negen jaar (vanaf de oorspronkelijke begindatum).

 

De huurder kan de huurovereenkomst op elk moment opzeggen met een opzeggingstermijn van drie maanden en het betalen van een opzeggingsvergoeding (anderhalve maand huur als de huur eindigt in het eerste jaar, een maand huur als de huur eindigt in het tweede jaar en een halve maand huur als de huur eindigt in het derde jaar).

De huurovereenkomst met een duur van meer dan negen jaar

De partijen mogen een schriftelijke huurovereenkomst sluiten voor meer dan negen jaar. Deze huurovereenkomst moet notarieel worden gesloten. Zolang geen van beide partijen de huurovereenkomst beëindigt, wordt de huurovereenkomst telkens onder dezelfde voorwaarden verlengd voor een nieuwe periode van drie jaar.

 

De huurovereenkomst van meer dan negen jaar eindigt als de verhuurder de overeenkomst ten minste zes maanden voor het verstrijken van het contract opzegt. De verhuurder moet geen reden geven voor de opzegging en moet ook geen opzeggingsvergoeding betalen.

 

De huurder en de verhuurder kunnen de huurovereenkomst vroegtijdig beëindigen onder dezelfde voorwaarden als bij een huurcontract van negen jaar.

De huurovereenkomst voor het leven

 

Het is mogelijk om een huurovereenkomst te sluiten voor het leven van de huurder. Deze huurovereenkomst moet notarieel worden gesloten. De huurovereenkomst eindigt automatisch wanneer de huurder overlijdt.

 

De verhuurder kan een huurovereenkomst voor het leven van de huurder niet vroegtijdig beëindigen, tenzij de huurovereenkomst dat uitdrukkelijk bepaalt. De huurder kan wel altijd de huurovereenkomst beëindigen met een opzeggingstermijn van drie maanden en een opzeggingsvergoeding in de eerste drie jaar.

Meer informatie
  • Klik hier om de brochure van het Vlaams Woninghuurdecreet voor woninghuurovereenkomsten vanaf 1 januari 2019 te raadplegen.
  • Kijk zeker eens op de website woninghuur Vlaanderen voor meer gedetailleerde informatie omtrent het afsluiten van een huurovereenkomst.
  • Ook de website van de Huurdersbond kan je verder helpen met vragen over huurovereenkomsten.
  • Informatie over de registratie van de huurovereenkomst staat op de website van de Federale Overheidsdienst Financiën.