De huurprijs en huurwaarborg

De huurprijs

De partijen mogen de huurprijs in onderling overleg bepalen. Daarbij zijn wel twee beperkingen:

 

  • De verlenging van een bestaande huurovereenkomst tussen dezelfde partijen gebeurt onder dezelfde voorwaarden. De huurprijs mag dus niet worden gewijzigd, al blijft indexatie wel mogelijk.

 

  • Bij opeenvolgende korte huurovereenkomsten met dezelfde huurder mag de huurprijs niet hoger liggen dan de huurprijs van de eerste overeenkomst van korte duur. Een indexatie of herziening van de huurprijs wegens energiebesparende maatregelen blijft wel mogelijk.

 

Naast de huurprijs krijgt de huurder vaak een aantal kosten en lasten aangerekend. Voor een groot aantal kosten en lasten ligt vast wie ze moet betalen. Die regels zijn dwingend: de partijen mogen er dus niet van afwijken. Meer informatie over de verdeling van de kosten en lasten kan je vinden op de pagina plichten van de huurder  en plichten van de verhuurder van deze website.

 

De indexatie van de huurprijs is de periodieke aanpassing van de huurprijs aan de kosten van het levensonderhoud. Bij een schriftelijke huurovereenkomst mag de huurprijs éénmaal per jaar geïndexeerd worden. Dat kan altijd, behalve als de huurovereenkomst die mogelijkheid uitsluit. De indexatie van de huurprijs gebeurt niet automatisch, maar moet door de belanghebbende partij (meestal de verhuurder) schriftelijk worden gevraagd.

 

De huurcalculator berekent de aan de gezondheidsindex aangepaste huurprijs. De huurcalculator werkt niet bij huurcontracten die afgesloten zijn voor 1984. Hoe werkt de huurcalculator? Je moet enkele gegevens invoeren: jaar en maand van de ondertekening van het huurcontract, jaar en maand van de inwerkingtreding van het contract, de oorspronkelijke huurprijs (dat kan ook nog in Belgische Frank) en het jaar waarvoor je de nieuwe huurprijs wenst te weten. Je krijgt daarna onmiddellijk antwoord.

 

De huurprijs ligt in principe vast voor de hele duur van de huurovereenkomst (afgezien van de indexa­tie). Partijen mogen wel onder bepaalde voorwaar­den de huurprijs verhogen of verlagen. Een herziening kan ofwel op vastgelegde tijdstippen, ofwel op elk moment wegens de uitvoering van energiebe­sparende maatregelen.

De huurwaarborg

De huurwaarborg mag maximaal drie maanden huur bedragen. Bovendien mag de verhuurder niet vragen om de waarborg cash te betalen.

 

Het is de huurder die kiest hoe hij de huurwaarborg stelt (enkel met de borgstelling moet de verhuurder akkoord gaan). De huurder kan daarbij kiezen tussen:

 

  • De geïndividualiseerde rekening: Men kan de waarborg plaatsen op een geblokkeerde bankrekening op naam van de huurder. De verhuurder heeft een voorrecht op het actief van deze rekening, als de huurder zijn verplichtingen niet of onvoldoende nakomt.

 

  • Zakelijke zekerheidsstelling: De huurder kan een zakelijke zekerheidsstelling bij een financiële instelling op zijn naam stellen. Dat kan bijvoorbeeld een kapitalisatiebon of een obligatie zijn. De verhuurder heeft een voorrecht op het actief van deze rekening, als de huurder zijn verplichtingen niet of onvoldoende nakomt.

 

  • Bankwaarborg via een typecontract tussen het OCMW en een financiële instelling. Huurders die moeilijkheden hebben om de huurwaarborg te betalen, kunnen terecht bij het OCMW dat een verzoek zal indienen bij een financiële instelling. Je neemt dus best contact op met het OCMW in je gemeente.

 

  • Borgstelling: De huurder kan ook vragen dat iemand anders zich borg stelt voor zijn huurdersverplichtingen. Dat kan alleen als de verhuurder ermee akkoord gaat. De borg moet instaan voor alle plichten van de huurder, zoals het betalen van huurschade en huurachterstand.

 

  • Huurwaarborglening: Wie moeilijkheden heeft om de huurwaarborg te betalen kan terecht bij het Vlaams Woningfonds voor een renteloze huurwaarborglening. Wil je voor het ondertekenen van je huurcontract zeker zijn of je in aanmerking komt? Vraag dan vooraf een principiële toestemming. Deze blijft drie maand geldig.

 

In bepaalde gevallen kan het OCMW tegemoetkomen bij de betaling van de waarborg die je als huurder moet betalen. Deze tegemoetkoming is afhankelijk van je inkomen, de huurprijs, eventuele schuldenlast enzoverder. Hiervoor bestaan echter geen vaststaande criteria: iedere aanvraag wordt individueel beoordeeld aan de hand van een sociaal onderzoek.

Meer informatie
  • Klik hier om de brochure van het Vlaams Woninghuurdecreet voor woninghuurovereenkomsten vanaf 1 januari 2019 te raadplegen. Daar kan je meer gedetailleerde informatie vinden over het bepalen, indexeren en herzien van de huurprijs. Bovendien vind je er ook meer informatie over de verschillende mogelijkheden om een huurwaarborg te stellen.
  • Ook de website woninghuur.vlaanderen kan je verder helpen met vragen over de huurprijs en de huurwaarborg.
  • Op de website van het Vlaams Woningfonds kan je meer informatie vinden over de huurwaarborglening.