Omgevingsvergunning

Als je een nieuwe woning wilt bouwen, dan heb je niet alleen bouwgrond nodig maar ook een omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning vervangt en verenigt verschillende vergunningen:

 

  • omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen (vroegere stedenbouwkundige vergunning);
  • omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden (vroegere verkavelingsvergunning);
  • omgevingsvergunning voor exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten (vroegere milieuvergunning);
  • omgevingsvergunning voor kleinhandel activiteiten (vroegere sociaal-economische machtiging);
  • omgevingsvergunning voor het wijzigen van kleine landschapselementen of voor het wijzigen van vegetatie (vroegere natuurvergunning).

 

Voor het bouwen van een nieuwe woning of een nieuw gebouw heb je altijd een omgevingsvergunning nodig. Voor andere werken aan en rond de woning kan een vergunningsplicht, meldingsplicht of een vrijstelling gelden. Dit is afhankelijk van de lokale voorschriften en plannen en daarom doe je best altijd eerst navraag bij de gemeente: LaarneWetterenWichelen.

 

De omgevingsvergunning wordt online aangevraagd via het omgevingsloket. Over sommige aanvragen voor een omgevingsvergunning wordt een openbaar onderzoek  georganiseerd.  Gedurende een periode waarin het openbaar onderzoek loopt, kan iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon standpunten, opmerkingen en/of bezwaren meedelen aan het college van burgemeester en schepenen van de gemeente waar het voorwerp van de vergunningsaanvraag zal uitgevoerd worden.

Meer informatie
  • Wil je graag meer informatie over het aanvragen van een omgevingsvergunning? Kijk dan eens op deze website van Wonen-Vlaanderen.
  • Ook op de website van het Omgevingsloket vind je heel wat info over het aanvragen van een omgevingsvergunning.
  • Verder kan je ook altijd bij de dienst ruimtelijke ordening van je gemeente terecht voor meer informatie: LaarneWetterenWichelen.