Advies en ondersteuning

HET HUURGARANTIEFONDS

Het Huurgarantiefonds beschermt private verhuurders tegen verlies van huurinkomsten, wanneer huurders nalaten hun huur te betalen. Het Huurgarantiefonds zal op 1 juni 2020 opgeheven worden.

 

Enkel de verhuurder die een vordering heeft ingeleid bij de vrederechter tot ontbinding van de huurovereenkomst en tot uithuiszetting en het Huurgarantiefonds hiervan op de hoogte stelt voor 1 juni 2020, kan nog een tegemoetkoming ontvangen voor zover is voldaan aan de overige voorwaarden.

 

De aansluitingsvergoeding wordt bij stopzetting van het Huurgarantiefonds terugbetaald aan de verhuurder, voor zover de huurovereenkomst waarvoor de verhuurder zich heeft aangesloten nog lopende is. De aansluitingsvergoeding wordt ten laatste op 31 augustus 2020 terugbetaald.

 

In plaats daarvan gaat op 1 juni 2020 het Fonds ter Bestrijding van de Uithuiszettingen van start. Er wordt gekozen voor een nieuwe werkwijze, met een sterke focus op preventie en een sleutelrol voor het OCMW. Wanneer je als verhuurder een minnelijke schikking wenst, moet je je huurder aansporen om tijdig naar het OCMW te gaan. Het Fonds ter Bestrijding van Uithuiszettingen biedt aan het OCMW immers te mogelijkheid om een deel van de huurachterstal uit te betalen aan de verhuurder en de huurder te begeleiden in zijn afbetalingsregeling.

Juridische hulp

Voor juridisch advies over huren kan iedereen terecht bij een advocaat. De Orde van Advocaten en de OCMW’s van het arrondissement Dendermonde hebben een netwerk van spreekuren opgezet waar je gratis juridisch advies kan krijgen. Deze zitdagen staan open voor iedereen, zowel voor huurders als verhuurders. Veel voorkomende vragen gaan over (ver)huurproblemen.

 

Ook de notaris kan je informeren en onpartijdig adviseren. Een eerste oriëntatiegesprek zal meestal gratis zijn. Raadpleeg een notaris in jouw buurt.

 

Wil je graag meer informatie over juridische bijstand? Ga dan eens naar de pagina huren zonder zorgen – advies en ondersteuning van deze website.

DE VERENIGDE EIGENAARS

De Verenigde Eigenaars is een onafhankelijke belangengroep die de belangen van vastgoedeigenaars verdedigt. De Verenigde Eigenaars richt zich naar eigenaars die hun eigendom zelf bewonen, verhuurders van woningen, garages, handels- of bedrijfspanden, landbouw- of recreatieve eigendommen, eigenaars van bebouwde of onbebouwde panden, mede-eigenaars, de patrimoniale vennootschappen en professionals inzake onroerend vastgoed.

 

De gespecialiseerde juristen van Verenigde Eigenaars geven gepersonaliseerd juridisch advies – eerste lijn, zowel telefonisch en schriftelijk, als ter plaatse. Verder informeert men de leden ook omtrent vastgoedrecht, onder meer via het maandblad, Eigenaarsmagazine, en de website. Het is bovendien ook een organisatie die opkomt voor de belangen van eigenaars.

 

De leden betalen voor dit alles een jaarlijkse bijdrage. De Woonplus-gemeenten sloten met de Verenigde Eigenaars een collectief abonnement af waardoor verhuurders met hun vragen gratis terecht kunnen aan het woonloket. Het woonloket zal telefonisch contact opnemen met de Verenigde Eigenaars waarna je jouw vraag zal kunnen voorleggen.

Meer informatie