De huurovereenkomst

Algemeen

Op de pagina huren zonder zorgen – de huurovereenkomst kan je meer informatie vinden over de huurovereenkomst.

 

Naast het afsluiten van een gewone huurovereenkomst is het ook mogelijk om een renovatiehuurovereenkomst af te sluiten. Een renovatiehuurovereenkomst is een schriftelijke huurovereenkomst waarbij de partijen overeen­komen dat de huurder werken zal uitvoeren die normaal ten laste van de verhuurder zijn. Dat kunnen werken zijn om de woning te verbete­ren of te verfraaien, of werken die dienen om de woning te laten voldoen aan de elementaire vereis­ten rond veiligheid, gezondheid en woningkwaliteit.

 

Wat moet de verhuurder doen bij een renovatiehuurovereenkomst? De verhuurder moet een bepaalde periode, die meer dan negen jaar kan bedragen, een tegenprestatie leveren, zoals:

  • de huurovereenkomst niet vervroegd opzeggen;
  • geen herziening van de huurprijs vragen;
  • de huurprijs verlagen of kwijtschelden.

 

De oplevering van de werken moet gebeuren in aanwezigheid van de huurder en de verhuurder of hun vertegenwoordigers.

Registratie huurovereenkomst

De huurovereenkomst en alle bijvoegsels (zoals eventuele wijzigingen en de plaatsbeschrijving) moeten verplicht worden geregistreerd. Andere bijlagen, zoals het energieprestatiecertifi­caat, hoeven niet mee geregistreerd te worden.

 

De verhuurder moet zorgen voor de registratie van het huurcontract en de plaatsbeschrijving. Het huurcontract moet binnen twee maanden na de ondertekening van de huurovereenkomst worden geregistreerd. De plaatsbeschrijving kan samen met het huurcontract worden geregistreerd, maar mag ook op een later tijdstip worden aangeboden.

 

Als de verhuurder het contract niet laat registreren, kan de huurder dat ook altijd zelf doen. Kosten voor een laattijdige registratie zijn ten laste van de verhuurder. Als het contract niet binnen de twee maanden is geregistreerd, moet de verhuurder immers een boete betalen.

 

Zolang de huurovereenkomst na de termijn van twee maanden niet is geregistreerd, kan de huurder de huurovereenkomst opzeggen zonder opzeggings­termijn of opzeggingsvergoeding. De opzegging zal dan ingaan op de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin de opzegging werd gedaan.

 

Verder heeft een niet-geregistreerde huurovereen­komst tussen de verhuurder en de huurder precies dezelfde waarde en dezelfde gevolgen als een geregistreerde overeenkomst.

 

De registratie van overeenkomsten van huur, onderhuur of overdracht van huur van onroerende goederen of gedeelten van onroerende goederen voor huisvesting is kosteloos. Meer informatie is te vinden op de pagina huren zonder zorgen – de huurovereenkomst.

Meer informatie
  • Op de website van woninghuur.vlaanderen kan je meer informatie vinden over renovatiehuurovereenkomsten en de huurovereenkomst in het algemeen.
  • Klik hier om de brochure van het Vlaams Woninghuurdecreet voor woninghuurovereenkomsten vanaf 1 januari 2019 te raadplegen. Daar vind je meer informatie over de huurovereenkomst, de registratie van de huurovereenkomst etc.
  • Alle informatie over de registratie staat op de website van de Federale Overheidsdienst Financiën.