De huurprijs en huurwaarborg

Huurprijs

Meer informatie over het bepalen, indexeren en herzien van de huurprijs kan je vinden op de pagina huren zonder zorgen – de huurprijs en huurwaarborg van deze website.

Het niet betalen van de huurprijs of de huurlasten (wanbetaling) geeft de verhuurder niet het recht om de huurder zelf uit de woning te zetten of om het contract stop te zetten. Als de huurder de huur of huurlasten niet betaalt, stuurt de verhuurder best een aangetekende brief met de vraag om te betalen. Als de huurder niet reageert, kan de verhuurder naar de vrederechter gaan om de betaling van de achterstal­lige huur of huurlasten te vorderen. De verhuurder kan daarbij ook de ontbinding van de huurovereenkomst en de uitzetting van de huurder uit de woning vragen. Hij kan ook altijd een schadevergoeding en interes­ten eisen.

De rechter zal beslissen, maar kan in bepaalde omstandigheden de huurder uitstel van betaling verlenen. Een zware sanctie als de ontbinding van de huur of de uitzetting van de huurder spreekt de rechter meestal pas uit na herhaalde of aanhouden­de, ernstige tekortkomingen vanwege de huurder.

De huurwaarborg

De meeste huurcontracten bepalen dat de huurder een huurwaarborg moet stellen. De verhuurder wil zo een garantie dat hij niet met lege handen achterblijft als de huurder zijn verplichtingen niet nakomt. De verhuurder is niet verplicht om een huurwaar­borg te eisen. Als hij dat toch doet, moet hij de volgende regels respecteren:

 

 • de huurwaarborg mag nooit meer bedragen dan drie maanden huur;

 

 • de huurwaarborg kan enkel worden samenge­steld op één van de manieren die het Vlaams Woninghuurdecreet Het is niet toege­staan om een combinatie van waarborgen te stellen of om de waarborg samen te stellen op een andere manier die niet in het Vlaams Woninghuurdecreet is voorzien. Het is de huurder die kiest hoe hij de huurwaarborg stelt (enkel met de borgstelling moet de verhuurder akkoord gaan). De huurder kan daarbij kiezen tussen:
  • de geïndividualiseerde rekening;
  • zakelijke zekerheidsstelling;
  • bankwaarborg via een typecontract tussen het OCMW en een financiële instelling;
  • borgstelling;
Meer informatie
 • Klik hier om de brochure van het Vlaams Woninghuurdecreet voor woninghuurovereenkomsten vanaf 1 januari 2019 te raadplegen. Daar kan je meer gedetailleerde informatie vinden over het bepalen, indexeren en herzien van de huurprijs. Bovendien vind je er ook meer informatie over de verschillende mogelijkheden om een huurwaarborg te stellen. Ook de website woning.vlaanderen biedt hierover meer info aan.
 • Ook op de pagina huren zonder zorgen – de huurprijs en huurwaarborg van deze website kan je meer informatie vinden.