Verplichtingen bij nieuwbouw

VERPLICHTINGEN: ALGEMEEN

In onderstaande tabel vind je alvast een kort overzicht van de verschillende verplichtingen:

 

Energienormen voor nieuwbouw
 • EPB-verslaggever aanstellen
 • E-peil op energieprestatiecertificaat
Verplichte installatie van een regenwaterput en infiltratiesysteem
 • dakoppervlakte groter dan 75 m2
 • regenwaterput verplicht
Rookmelders verplicht
 • verplicht sinds 2009
 • plaatsing op plannen vermelden
Veiligheidscoördinator bij bouwwerken
 • minstens twee aannemers op dezelfde werf
 • risico op ongevallen verminderen
Verplichte keuring van uw privériolering voor afvoer van afval- of regenwater
 • verplicht sinds 1 juli 2011
 • bij elke aansluiting of heraansluiting
Verplicht aantal laadpunten op parkings van woningen
 • verplicht sinds 11 maart 2021
 • leidingen voorzien vanaf 2 of meer parkeerplaatsen

 

OPGELET! Bij nieuwbouw, met aanvraag van omgevingsvergunning vanaf 1 januari 2022 mogen geen stookolietanks meer geplaatst worden, zelfs niet als er geen aansluiting op het aardgasnet mogelijk is.  Voor omgevingsvergunningsaanvragen vanaf 1 januari 2022 mag vanaf 15 (woon)eenheden tevens ook niet meer in een aardgasaansluiting voorzien worden.

EPB-EISEN: NORMEN VOOR ISOLATIE, VENTILATIE EN ENERGIEZUINIGHEID BIJ NIEUWBOUW

Wanneer je een nieuwbouwwoning bouwt, dan moet deze voldoen aan een aantal vastgelegde eisen op vlak van isolatie, ventilatie, energiezuinigheid, de minimumhoeveelheid energie uit hernieuwbare energiebronnen etc., de zogenoemde EPB-eisen. De EPB-eisen worden steeds strenger en zijn van toepassing op alle werkzaamheden aan gebouwen.

 

Om te weten aan welke EPB-eisen jouw bouwproject moet voldoen kan je de online EPB-wegwijzer gebruiken. De EPB-eisen zijn immers niet voor alle gebouwen hetzelfde, maar zijn onder meer afhankelijk van

 • de bestemming van het gebouw (wonen, winkelen etc.);
 • de aard van de werken (nieuwbouw, renovatie, IER etc.);
 • de datum van de aanvraag van de stedenbouwkundige vergunning of de melding (het jaar waarin je een stedenbouwkundige vergunning hebt aangevraagd, bepaalt de EPB-eisen en dus niet het jaar waarin de vergunning goedgekeurd is).

 

 

E-PEIL 

 

Het behalen van het E-peil is een van de EPB-eisen voor een nieuw gebouw. Nieuwbouwwoningen in Vlaanderen met een bouwaanvraag sinds 2006 moeten verplicht een bepaald E-peil (energieprestatie) halen. Hoe lager het E-peil, hoe energiezuiniger het gebouw is. Het maximaal E-peil dat van toepassing is op je bouwproject wordt bepaald door de datum van de aanvraag van de stedenbouwkundige vergunning. Het maximaal E-peil wordt steeds strenger wat betekent dat nieuwe woningen dus steeds energiezuiniger moeten zijn.

 

nieuwbouw met datum van bouwaanvraag maximaal E-peil
van 2018 tot eind 2019 E40
2020 E35
2021 E30
2022 E30

 

Na de werken krijg je van de EPB-verslaggever of architect een energieprestatiecertificaat ‘EPC Bouw’, waarop onder meer het definitieve E-peil wordt weergegeven. Is het E-peil van je woning hoger dan het maximaal E-peil dat hoort bij het jaar van je bouwaanvraag, dan krijg je een boete. Wie echter beter doet dan het vooropgestelde E-peil kan ook in aanmerking komen voor bepaalde premies of verminderingen zoals de E-peilpremie van Fluvius of de vermindering van de onroerende voorheffing voor een energiezuinig nieuw gebouw.

 

S-PEIL 

 

Het S-peil (schilpeil) geeft de zuivere isolatie- en ventilatiewaarde weer van de schil van een woning (muren, ramen, dak). Sinds januari 2018 moet S31 gehaald worden. Opgelet, vanaf 2022 wordt dat S28. Er wordt echter wel in een tussenoplossing voorzien. In nieuw op te richten woongebouwen waarvan het S-peil S29, S30 of S31 bedraagt, wordt ook voldaan aan het S-peil als het E-peil niet meer bedraagt dan:

 • E25 als de melding gedaan wordt of de omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen aangevraagd wordt vanaf 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022;
 • E20 als de melding gedaan wordt of de omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen aangevraagd wordt vanaf 1 januari 2023.

Om een woning een voldoende laag S-peil te doen behalen, is een luchtdichtheidstest nodig.

 

ANDERE EPB-EISEN 

 

Andere EPB-eisen zijn de volgende: K-peil, U-waarde, R-waarde, aandeel hernieuwbare energie, netto energiebehoefte voor verwarming, installatie-eisen, ventilatie-eisen en beperken van het risico op oververhitting.

 

Opgelet: Vanaf 2023 is een hoger aandeel aan hernieuwbare energie verplicht bij nieuwbouw en een ingrijpende energetische renovatie.

 

Uitzonderingen: op energiesparen.be kan je een overzicht vinden van gebouwen of werken die kunnen worden vrijgesteld van de EPB-eisen.

 

VERPLICHTINGEN TIJDENS HET BOUWPROCES

 

Tijdens het bouwproces zijn er ook een aantal verplichtingen voor de bouwheer, architect of EPB-verslaggever:

 

 1. Aanstellen van een verslaggever. Voor de start van de werken moet de bouwheer of aangifteplichtige een EPB-verslaggever aanstellen.
 2. Indienen van de startverklaring. Voor de start van de werken maakt de verslaggever een voorafberekening om controleren of er aan de energienormen zal worden voldaan in het bouwproject. Die voorafberekening moet opgenomen worden in de startverklaring en door de verslaggever ingediend worden bij het Vlaams Energieagentschap.
 3. Opvolging van materiaal- en installatiekeuzes: Tijdens de werken worden alle zaken die de thermische isolatie, energieprestatie en het binnenklimaat van het gebouw nauwkeurig bijgehouden. Indien de architect merkt dat de EPB-eisen misschien niet gehaald worden, kan hij dat melden en kunnen bepaalde materiaal- of installatiekeuzes nog gewijzigd worden.
 4. Indienen van de EPB-aangifte. Na de bouwwerken stelt de verslaggever de EPB-aangifte op en dient ze in bij het Vlaams Energieagentschap.
 5. ‘Energieprestatiecertificaat (EPC) Bouw’ bij nieuwbouw of ingrijpende energetische renovatie.

 

Als aangifteplichtige kan je een boete krijgen als de startverklaring en EPB-aangifte niet (tijdig) wordt ingediend en als er niet voldaan is aan één of meer EPB-eisen. Hoe groter de overtreding, hoe hoger de boete.

Meer informatie
 • Een overzicht van de verplichtingen bij het bouwen van een nieuwe woning kan je vinden op de website van de Vlaamse overheid.
 • Wil je meer informatie over de EPB-eisen? Klik dan hier.
 • Ook op de website energiesparen.be kan je meer informatie vinden over de EPB-eisen.