Zorgwonen

Zorgwonen is het creëren van en kleinere woongelegenheid binnen een bestaande woning zodat maximaal twee oudere of hulpbehoevende personen kunnen inwonen. Het omgekeerde kan ook, namelijk dat een zorgverlener inwoont bij hulpbehoevende personen.

 

Om een zorgwoning te creëren moet de eigendom, of ten minste de blote eigendom van de hoofd- en de ondergeschikte wooneenheid aan dezelfde eigenaar toebehoren. Ook een huurwoning kan in aanmerking komen als zorgwoning, maar dan moet de eigenaar hier wel van op de hoogte zijn en zijn goedkeuring geven.

 

Voor het creëren van een zorgwoning heb je geen bouwvergunning nodig, op voorwaarde dat de opsplitsing van de woning gebeurt binnen het bestaande bouwvolume van de woning. Er geldt wel een meldingsplicht. Dit betekent dat de opsplitsing tot zorgwoning en eventuele verbouwingswerken moet gemeld worden aan uw gemeente met een meldingsformulier of online via het Omgevingsloket. Wordt de woning wel uitgebreid, dan is altijd een omgevingsvergunning nodig.

 

Voor zorgwonen of kangoeroewonen zijn geen specifieke premies of subsidies voorzien. Als je werken uitvoert om van uw woning een zorgwoning te maken, dan kan je eventueel wel in aanmerking komen voor de aanpassingspremie voor 65 plussers of voor de bestaande premies voor renovatie en verbouwing. Als je als persoon met een handicap in een zorgwoning woont, kan je voor de aanpassing van de woning in aanmerking komen voor de tegemoetkoming voor hulpmiddelen voor personen met een handicap.

Meer informatie
  • Op de website van de Vlaamse overheid kan je meer informatie vinden over zorgwonen.
  • Wil je weten welke vergunningsplichten er al dan niet gelden bij het opsplitsen van een woning? Ga dan naar de website van het omgevingsloket.